แดชบอร์ดข้อมูลเมือง

รายการแดชบอร์ดของเมืองที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง
ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้
เกาะรัตนโกสินทร์
เมืองปัตตานีน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ
นครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ
เมืองพิษณุโลก
ฉะเชิงเทรา
สามย่านสมาร์ทซิตี้
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
คลองผดุงกรุงเกษม