รายงานข้อมูลสาธารณะ


นำเสนอข้อมูลเมือง

          การนำข้อมูลเมือง มาทำการวิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบ Dashboard เพื่อเกิดประโยชน์ให้กับเมือง


 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา

Smart Governance

Smart Living

แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเข้าถึงน้ำประปาทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่มีทรัพยากรที่จำเป็นนี้ ลองจินตนาการถึงการแสดงภาพข้อมูลตามจังหวัดหรือภูมิภาค โดยระบุพื้นที่ที่มีน้ำประปาครอบคลุมสูงหรือต่ำ คุณอาจสำรวจแนวโน้มต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป โดยเปิดเผยความคืบหน้าในการขยายการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณชนเข้าใจภูมิทัศน์ในปัจจุบัน และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือกลยุทธ์การจัดการน้ำมีความจำเป็นมากที่สุด ท้ายที่สุดแล้ว แดชบอร์ดนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกครัวเรือนไทยสามารถเข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา

Smart Governance

Smart Living

แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเข้าถึงน้ำประปาทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่มีทรัพยากรที่จำเป็นนี้ ลองจินตนาการถึงการแสดงภาพข้อมูลตามจังหวัดหรือภูมิภาค โดยระบุพื้นที่ที่มีน้ำประปาครอบคลุมสูงหรือต่ำ คุณอาจสำรวจแนวโน้มต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป โดยเปิดเผยความคืบหน้าในการขยายการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณชนเข้าใจภูมิทัศน์ในปัจจุบัน และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือกลยุทธ์การจัดการน้ำมีความจำเป็นมากที่สุด ท้ายที่สุดแล้ว แดชบอร์ดนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกครัวเรือนไทยสามารถเข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึง

สถานการณ์น้ำ (น้ำฝน น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล)

Smart Environment

แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำใน [ภูมิภาค/แหล่งน้ำ] แสดงภาพข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือประวัติระดับน้ำ ซึ่งอาจรวมถึงแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่ง การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต และแม้แต่การคาดการณ์ คุณอาจสามารถระบุพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้งได้

สถานการณ์น้ำ (น้ำฝน น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล)

Smart Environment

แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำใน [ภูมิภาค/แหล่งน้ำ] แสดงภาพข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือประวัติระดับน้ำ ซึ่งอาจรวมถึงแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่ง การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต และแม้แต่การคาดการณ์ คุณอาจสามารถระบุพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้งได้

การใช้ไฟฟ้าในจังหวัดน่าน

Smart Energy

ปลดปล่อยพลังข้อมูลทำความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าจังหวัดน่าน! แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณสำรวจวิธีการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ ลองจินตนาการถึงการแสดงภาพข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และศักยภาพทางการเกษตร คุณอาจสามารถระบุแนวโน้มในช่วงเวลาต่างๆ ค้นพบพื้นที่ที่มีการบริโภคสูง และเปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานระหว่างพื้นที่ในเมืองและชนบท ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผู้กำหนดนโยบายสามารถพัฒนานโยบายพลังงานและแผนโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดเป้าหมายได้ ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์การใช้พลังงานให้เหมาะสมได้ ผู้อยู่อาศัยได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของตนเองและสามารถระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ได้ ท้ายที่สุดแล้ว แดชบอร์ดนี้จะปูทางไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดน่าน

การใช้ไฟฟ้าในจังหวัดน่าน

Smart Energy

ปลดปล่อยพลังข้อมูลทำความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าจังหวัดน่าน! แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณสำรวจวิธีการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ ลองจินตนาการถึงการแสดงภาพข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และศักยภาพทางการเกษตร คุณอาจสามารถระบุแนวโน้มในช่วงเวลาต่างๆ ค้นพบพื้นที่ที่มีการบริโภคสูง และเปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานระหว่างพื้นที่ในเมืองและชนบท ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผู้กำหนดนโยบายสามารถพัฒนานโยบายพลังงานและแผนโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดเป้าหมายได้ ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์การใช้พลังงานให้เหมาะสมได้ ผู้อยู่อาศัยได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของตนเองและสามารถระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ได้ ท้ายที่สุดแล้ว แดชบอร์ดนี้จะปูทางไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน E-school

Smart People

แม้ว่าจำนวนนักเรียนที่ระบุอาจเป็นความลับ แต่แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการเข้าถึงของอีเลิร์นนิง สำรวจแนวโน้มการลงทะเบียนในโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งตามประเภทของโปรแกรม (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา) หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คุณอาจค้นพบรูปแบบการเติบโตในการนำอีเลิร์นนิงมาใช้ และระบุประเด็นที่นักเรียนสนใจสูง ข้อมูลนี้ช่วยให้นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย และสาธารณชนเข้าใจถึงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอีเลิร์นนิงในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการขยายการเข้าถึงและรับรองการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านแนวทางที่เป็นนวัตกรรมนี้

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน E-school

Smart People

แม้ว่าจำนวนนักเรียนที่ระบุอาจเป็นความลับ แต่แดชบอร์ดแบบโต้ตอบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการเข้าถึงของอีเลิร์นนิง สำรวจแนวโน้มการลงทะเบียนในโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งตามประเภทของโปรแกรม (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา) หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คุณอาจค้นพบรูปแบบการเติบโตในการนำอีเลิร์นนิงมาใช้ และระบุประเด็นที่นักเรียนสนใจสูง ข้อมูลนี้ช่วยให้นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย และสาธารณชนเข้าใจถึงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอีเลิร์นนิงในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการขยายการเข้าถึงและรับรองการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านแนวทางที่เป็นนวัตกรรมนี้

Air Quality Index

Smart Living

เครื่องมือแบบโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ สำรวจการแสดงภาพดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในพื้นที่ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดหรือเสียได้ คุณอาจสามารถดูแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป ทำความเข้าใจว่าสภาพอากาศส่งผลต่อคุณภาพอากาศอย่างไร และแม้แต่ติดตามข้อมูลในอดีตได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปจนถึงผู้อยู่อาศัย ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา หายใจอย่างมีสติและดำเนินการเพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นด้วยแดชบอร์ด “ดัชนีคุณภาพอากาศ”

Air Quality Index

Smart Living

เครื่องมือแบบโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ สำรวจการแสดงภาพดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในพื้นที่ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดหรือเสียได้ คุณอาจสามารถดูแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป ทำความเข้าใจว่าสภาพอากาศส่งผลต่อคุณภาพอากาศอย่างไร และแม้แต่ติดตามข้อมูลในอดีตได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปจนถึงผู้อยู่อาศัย ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา หายใจอย่างมีสติและดำเนินการเพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นด้วยแดชบอร์ด “ดัชนีคุณภาพอากาศ”

สถิติประชากรจากการทะเบียน

City Data Information

“สถิติประชากรจากการลงทะเบียน”! เครื่องมือแบบโต้ตอบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมประชากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน และการย้ายถิ่น ซึ่งอาจแสดงเป็นภาพตามภูมิภาค กลุ่มอายุ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป เปิดเผยพื้นที่ที่มีการเติบโตหรือลดลงของประชากร และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของประชากรที่หล่อหลอมชุมชนของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และองค์กรชุมชนสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

สถิติประชากรจากการทะเบียน

City Data Information

“สถิติประชากรจากการลงทะเบียน”! เครื่องมือแบบโต้ตอบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมประชากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน และการย้ายถิ่น ซึ่งอาจแสดงเป็นภาพตามภูมิภาค กลุ่มอายุ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป เปิดเผยพื้นที่ที่มีการเติบโตหรือลดลงของประชากร และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของประชากรที่หล่อหลอมชุมชนของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และองค์กรชุมชนสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

Loading