แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง

แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลประเทศไทย


เศรษฐกิจอัจฉริยะ

เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


 

ไม่พบข้อมูล

Loading