บริการของเรา

ตัวอย่างบริการ

แนวทางการจัดทำ City Data Platform: CDP

CDP

การใช้แพลตฟอร์มกลางผ่าน citydata.in.th ของทาง depa โดยการใช้แพลตฟอร์มกลางเป็นตัวเลือกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับเมืองอัจฉริยะในระยะเริ่มต้นการพัฒนาระบบ ซึ่งปัจจุบันแพลตฟอร์มกลางมีการนำไปใช้งานและเผยแพร่แล้วกว่า 37 หน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

หากท่านสนใจเข้าร่วมเครือข่ายฯ หรือต้องการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองผ่าน citydata.in.th สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล ทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 0-2026-2333 ต่อ 1068


สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

BDi

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) หรือ BIG DATA INSTITUTE (BDI) เป็นองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลขนาดใหญ่


แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะออนไลน์

Line OA

เชื่อมโยงทุกระบบงาน Smart Cityสู่การสื่อสาร สองทาง ผ่านระบบ Line OA นำไปสู่การบริหารข้อมูลเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ArcGIS

esri

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองกระบวนการการทำงานขององค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับการนำผลลัพธ์ไปเผยแพร่ในรูปแบบแผนที่ โปรแกรมประยุกต์ แดชบอร์ด และรายงาน


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง

TBIM

depa และ TBIM จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ขอบเขตความร่วมมือ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมืองมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม สำหรับบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP)


แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

bedrock

แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้วางแผน บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเมืองที่มีความซับซ้อนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เมือง และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

Loading