เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะและผู้ให้บริการดิจิทัล

การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

“เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

ตลาดออนไลน์สำหรับบริการดิจิดทัลจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล

“TECHHUNT” แพลตฟอร์มรวบรวมบริการเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ขึ้นทะเบียนกับ ดีป้า สร้างความสะดวกในการเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลสินค้าและบริการดิจิทัลเพิ่มเติม คลิ๊ก

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล

‘Digital provider’ คือกลุ่มของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) หรือบริษัทที่ได้ลงทะเบียนกับ DEPA เพื่อให้บริการด้านบริการดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

Loading