เกี่ยวกับเรา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ depa (ดีป้า) นอกจากจะดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสำหรับหน่วยงานภาคเอกชนแล้ว เรายังทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งได้รับพันธกิจในการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภาพใหญ่ของประเทศ พร้อมทั้งแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีมติให้การจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เป็นหนึ่งในห้าของข้อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยมีนิยามว่า

“แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัล ที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเมือง อย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ ปลอดภัย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับเมือง”

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน CDP เว็บไซต์นี้ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเมือง ผ่านตัวอย่างของข้อมูลหลากหลายจากแต่ละพื้นที่เพื่อให้เมืองที่กำลังดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้เข้าใจและนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและนำไปสู่การวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาและให้บริการของเมืองที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองอัจฉริยะที่มองความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเมืองที่ยั่งยืนต่อไป

Loading