หลักสูตร

Smart City Data Officers

“เพราะ Smart City ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเมือง”

หลักสูตร Smart City Data Officers เปิดรับสมัคร 15 ทีม เมืองอัจฉริยะ เข้าร่วมหลักสูตรเพื่อการออกแบบและบริหารจัดการข้อมูลเมือง พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยี digital twin มาสร้างแบบจำลองเมืองดิจิทัล / ศึกษาดูงาน เจาะลึก 7 โครงการ ความสำเร็จของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าทำอย่างไรให้ประชาชนเทใจให้ความร่วมมือในการพัฒนาเมือง

เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 มิถุนายน 2567


ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

รุ่นที่ 4

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้

พื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

🚀 ยกทัพนักพัฒนาเมืองยุค 5G!
พร้อมที่จะสร้างอนาคตที่แสนสุขกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มาร่วมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหม่ล่าสุดของdepa

ในหลักสูตร “พื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง” 🌐💡 ที่จะทำให้คุณเป็นนักพัฒนาเมืองที่เข้าใจการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเมือง 🏙️📡


City Data Platform

รายละเอียด

 • โครงการยกระดับทักษะการพัฒนาดูแลและใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
 • โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดในการสร้างระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม 

Coding for Smart City Data Officers

รายละเอียด

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท เดอะ สมาร์ต ซิตี้ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “Coding for Smart City Data Officers” (SCDO) ร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ภายใต้โครงการ “Coding for Better Life” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูล นำไปต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง สำหรับใช้แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart City Officers :SCO)

รายละเอียด

 • จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเป็นการยกระดับทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เช่น สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบริษัทพัฒนาเมืองที่สังกัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

รุ่นที่ 3

รายละเอียด

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 3
 • โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Huawei Thailand, ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ., ศูนย์ KIDC , ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน

ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

รุ่นที่ 2

รายละเอียด

 • วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานในระดับสากล
 • เนื้อหาหลักสูตรออกแบบให้ครอบคลุมถึงแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 • มีรูปแบบการอบรมภายในประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์รวมทั้งการดูงานภายในประเทศ สร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้นำเมืองที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล มาใช้ในการพัฒนาเมืองและเกิดเป็น Case Study แก่ผู้เรียนในรุ่นถัดไป

ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

รุ่นที่ 1

รายละเอียด

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ ๑
 • โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Microsoft, Huawei Thailand, Future Tales Lab , Samyan Smart City

Loading