รายงานข้อมูลสาธารณะ


ด้านประชากร

   แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัย ผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจำปีต่างๆ


 

จำนวนประชากรในจังหวัดชลบุรี แบ่งชายหญิง รายปี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ตามข้อมูลจำนวนประชากรของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีประชากร 1,509,125 คน คิดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ โดยแบ่งเป็นประชากรเพศชาย 696,038 คน และประชากรเพศหญิง 725,387 คน มีความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 345.89 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ

ที่มาข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย – dopa.go.th

จำนวนประชากรในจังหวัดชลบุรี แบ่งชายหญิง รายปี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ตามข้อมูลจำนวนประชากรของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีประชากร 1,509,125 คน คิดเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ โดยแบ่งเป็นประชากรเพศชาย 696,038 คน และประชากรเพศหญิง 725,387 คน มีความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 345.89 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ

ที่มาข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย – dopa.go.th

จำนวนผู้เข้าพัก ในจังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

จำนวนผู้เข้าพัก ในจังหวัดชลบุรี

สถิตินักท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าพัก ในจังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

จำนวนผู้เข้าพัก ในจังหวัดชลบุรี

สถิตินักท่องเที่ยว

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในจังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนทั้งหมดโดยเฉลี่ย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในจังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนทั้งหมดโดยเฉลี่ย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลประมาณการสถานการณ์จำนวนรายได้ในจังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ข้อมูลประมาณการสถานการณ์จำนวนรายได้ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 โดยประกอบด้วยข้อมูล นักท่องเที่ยว , ผู้เยี่ยมเยือน , รายได้นักท่องเที่ยว , รายได้ผู้เยี่ยมเยือน , ชลบุรี , 2563

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลประมาณการสถานการณ์จำนวนรายได้ในจังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ข้อมูลประมาณการสถานการณ์จำนวนรายได้ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 โดยประกอบด้วยข้อมูล นักท่องเที่ยว , ผู้เยี่ยมเยือน , รายได้นักท่องเที่ยว , รายได้ผู้เยี่ยมเยือน , ชลบุรี , 2563

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้ติดเชื้อ covid-19 รายวัน

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 – ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ – รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม – สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ – ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก – ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม – เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย -หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ

จำนวนผู้ติดเชื้อ covid-19 รายวัน

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 – ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ – รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม – สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ – ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก – ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม – เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย -หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ

ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงปริมาณ น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัด จากโรงงานอุตสาหกรรม และกราฟแสดงปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ คือ น้ำเสียที่รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้ คือ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รายงานการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ปีงบประมาณ 2563) ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี)

กลุ่มงานนโยบายและแผนจังหวัดชลบุรี,กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงปริมาณ น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัด จากโรงงานอุตสาหกรรม และกราฟแสดงปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ คือ น้ำเสียที่รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้ คือ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รายงานการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ปีงบประมาณ 2563) ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี)

กลุ่มงานนโยบายและแผนจังหวัดชลบุรี,กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Loading