รายงานข้อมูลสาธารณะ


ด้านสิ่งแวดล้อม

   ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สูงชันและภูเขา ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล และส่วนที่เป็นเกาะ  ความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้ง ณ ชายฝั่งทะเลซึ่งมีคลื่นลมไม่แรงจัดตลอดปี ทำให้ชลบุรีกลายเป็นเมืองท่าสำคัญมาแต่ครั้งโบราณกาล


 

พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ในชลบุรี ปีพ.ศ. 2551-2560

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ในชลบุรี ปีพ.ศ. 2551-2560 โดยสภาพป่าไม้โดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรีเดิมเป็นป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ ส่วนป่าชายเลนน้ำเค็มมีเป็นส่วนน้อย

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชลบุรี

พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ในชลบุรี ปีพ.ศ. 2551-2560

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ข้อมูลแสดงจำนวนพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ในชลบุรี ปีพ.ศ. 2551-2560 โดยสภาพป่าไม้โดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรีเดิมเป็นป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ ส่วนป่าชายเลนน้ำเค็มมีเป็นส่วนน้อย

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชลบุรี

ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงปริมาณ น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัด จากโรงงานอุตสาหกรรม และกราฟแสดงปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ คือ น้ำเสียที่รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้ คือ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รายงานการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ปีงบประมาณ 2563) ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี)

กลุ่มงานนโยบายและแผนจังหวัดชลบุรี,กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงปริมาณ น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัด จากโรงงานอุตสาหกรรม และกราฟแสดงปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ คือ น้ำเสียที่รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และปริมาณน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้ คือ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รายงานการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ปีงบประมาณ 2563) ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี)

กลุ่มงานนโยบายและแผนจังหวัดชลบุรี,กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย จังหวัดชลบุรี (ปี ค.ศ. 2009-2020)

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในรอบ 1 ปีที่คำนวณได้ สำหรับนำไปในในการวางแผนการจัดสรรน้ำ (ฝนเฉลี่ยรายเดือน หน่วยเป็น มิลลิเมตร)

การจัดเก็บข็อมูลที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย จังหวัดชลบุรี (ปี ค.ศ. 2009-2020)

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

กราฟแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในรอบ 1 ปีที่คำนวณได้ สำหรับนำไปในในการวางแผนการจัดสรรน้ำ (ฝนเฉลี่ยรายเดือน หน่วยเป็น มิลลิเมตร)

การจัดเก็บข็อมูลที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี

Loading